amber’10: “Verikent”

catalog: amber’10 / website: 10.amberplatform.org

Tarihte ilk kez global kentsel nüfus, kırsal nüfusu aştı ve kentler, insanlığın esas yaşam mekânları haline geldi. Kalabalıklaşan ve büyüyen kentin gereklilikleri ve günümüz teknolojilerinin olanakları, kenti veriden oluşan bir gerçeklik haline getirdi. Amber’10, bu yılki festival temasında kent ve veri ilişkisini ele alıyor.

İstatistiğin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışının, sosyal bir form olan modern kentin tarihiyle örtüşmesi bir tesadüf değil. Sanayi devrimiyle yükselen modern kent, bir taraftan istatistik diğer taraftan da fotoğraf ve çoğaltma tekniklerinin gelişen olanaklarıyla kendi suretini üreterek yaygın bilgi dolaşımına girdi ve daha başlangıcında hem bir gerçeklik hem de bir temsil biçiminde ortaya çıktı. Kent ve temsilleri, birini diğerinden ayırmanın güç olduğu geniş ve karmaşık bir ilişki içine girdiler.

Aydınlanma ve Sanayi Kapitalizmiyle eşzamanlı bu tarihsel süreçte, büyüyen ve karmaşıklaşan kenti anlamanın ve anlamlandırmanın yolu, ürettiği veriyi okuyup işleyebilmeye koşullandı. Böylelikle veri, kentsel sosyal ilişkilerin ve politikaların temel faktörlerinden biri haline geldi.

Özellikle son otuz yılda yeni teknolojilerin gelişmesiyle her türlü veriyi toplama ve işleme kapasitesi öngörülemez biçimde arttı. Kapitalist parlamenter demokrasinin dayattığı saydamlık, verimlilik ve mutlak güvenlik şartlarının yeni teknolojilerin sunduğu geniş olanaklarla birleşmesiyle veri, stratejik bir önem kazandı. Artık kenti kente dair veriden üretilen imgelerle tanıyor ve tanımlıyoruz. Verinin toplanması, saklanması ve işlenmesi, gündelik hayatımızın görünen ve görünmeyen pratiklerinden biri olarak hukuktan etiğe, insan haklarından sağlığa kadar geniş bir alanda kimileri için mutlak bir yarar, kimileri için bir tehdit unsuru halini alıyor.

amber’10, Verikent başlığıyla modern kenti diğer tanımlarının yanı sıra, bir veri kümesi olarak tanımlamayı öneriyor ve sanatçıları; Verikent’in yaşam formlarını, üretim-tüketim biçimlerini ve politikalarını sanat ve teknolojinin ekseninden yorumlamaya çağırıyor.

Yorumlar kapatıldı.